KONTAKT

Styrelsens sammansättning

Hans Söderström, ordf

Margareta Harg Eisen, sekr

Ing-Britt Holmström, kassör

Mikael Pettersson, ledamot

Siv Norrbelius, ledamot

Kerstin Larsson, ledamot

Björn Holmqvist, ledamot

Göran Melin, suppleant

Revisorer

Susanne Björn

Ola Norrbelius

Roger Hedblom, suppl

Valberedning

Gustaf Eisen

Hans Hansson

Engelsfors samfällighetsförening